PDA

Xem bản đầy đủ : [Tính Năng Game] Cách trade mix box of kundunadmin
17-06, 09:49 PM
2 box 1 trade mix - > ra 1 box 2
3 box 2 trade mix - > ra 1 box 3
4 box 3 trade mix - > ra 1 box 4
5 box 4 trade mix - > ra 1 box 5