nhiều khi cũng thấy hơi bức xúc với anh ad thật :D