minh rs đến ngày hôm nay là 236 lần chưa hề úp rs 1 lần nào . mà tại sao bảng xếp hạng thực hiện rs của mình lại có 36 lần của ngày hôm nay . bảng thực hiện rs tuần cũng 36 lần bảng thực hiện rs...