TÊN : PHẠM TRẦN KIÊN
TUỔI : 3X
SDT : 0963902232
TÊN INGAME : 1stSum