Bảo trì toàn bộ server máy chủ tới 13h - để chuẩn bị open game
BQT sẽ xóa toàn bộ các thông tin sau trong quá trình alphatest game
- Nhân vật
- Đồ đạc
- Tiền Tệ

Anh em không cẩn tải lại game.
BQT mu kính báo!

View more latest threads same category: