Nhằm tạo 1 mu lâu dài ổn định.<br>
Và sự đầu tư tiên bạc của anh em ko bị lãng phí<br>
BQT quyết định sát nhập thêm các mu khác vào mu chúng ta<br>
Anh em đăng chơi ở máy chủ đang chơi ko bị ảnh hưởng gì nhé<br>
BQT mu kính báo !

View more latest threads same category: